NO TITLE WRITER DATE HIT
24 EDDY CURRENT TESTER FOR PIPE (2) RAYNAR 2017-01-25 1518
23 Pulsed Eddy Current (PEC) (13) RAYNAR 2017-01-23 1567
22 PEC Patent (11) RAYNAR 2011-01-25 3324
21 EDDY CURRENT TESTER FOR AUTOMOTIE PARTS RAYNAR 2016-08-11 1328
20 EDDY CURRENT TESTER FOR PIPE RAYNAR 2017-01-25 1210
19 Pulsed Eddy Current (6) RAYNAR 2017-01-23 1423
18 Crack Detection for Shock absorber piston rod (6) RAYNAR 2017-01-19 1846
17 Micro crack detector (Width 30 micro meter) (14) RAYNAR 2017-01-19 1221
16 EDDY CURRENT TESTER (ECT) RAYNAR 2016-08-11 999
15 Research Area of Raynar RAYNAR 2009-04-04 12893
14 ECT system detecting range from 114 mm to 273mm pip for IRAN (10) RAYNAR 2009-03-03 39593
13 Research Paper on Ultrasonic Testing RAYNAR 2009-02-15 25278
12 피스톤 샤프트 크랙 검출(shock absorber piston rod) (13) RAYNAR 2017-01-19 1295
11 와전류 크랙 검출 --마이크로 크랙(폭 50 micro meter) RAYNAR 2017-01-19 1150
10 EDDY CURRENT TESTER FOR AUTOMOTIE PARTS (10) RAYNAR 2016-08-11 1054
9 PEC Patent RAYNAR 2011-01-25 2852
8 Raynar Research Area RAYNAR 2010-04-04 3255
7 Paper for UT RAYNAR 2010-02-15 3974
6 Paper on Ultrasonic Testing Research RAYNAR 2010-02-15 3382
5 저속 파이프 검사시 레이나 장비의 신호 특성 RAYNAR 2009-09-08 3560
  1 / 2 / 3 /  
 
  • 대전광역시 유성구 학하동로 74(학하동)    TEL : 042.931.8410~1     FAX : 042.931.8412
    E-mail : sales@raynar.co.kr    업체명 : (주)레이나    사업자등록번호 : 314-81-49482     대표 : 서동만
    Copyright(c)RAYNAR CO,LTD. All rights resered.